Riskit

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä. Tunne sijoitukseesi liittyvät riskit.

WGF-kiinteistörahastosijoituksen keskeiset riskit liittyvät kiinteistöjen omistukseen sekä vuokraustoimintaan liittyviin riskeihin. Rahastojen hoitaja arvioi säännöllisesti jokaisen rahaston riskejä ja niiden muutoksia.

Kiinteistöriskit

Kiinteistörahaston toiminnassa sijoituskohteiden ominaisuuksien heikkeneminen tai muusta syystä johtuva arvonalentuminen on merkittävimpiä sijoitukseen liittyviä riskejä.

Rahastojen hoitaja valitsee sijoituskohteet huolellisesti omien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden arvioinnin perusteella. Rahastot pyrkivät riittävään hajautukseen maantieteellisesti ja toimialoittain kiinteistöriskien pienentämiseksi.

WGF-rahastot panostavat sijoituskohteiden ylläpitoon ja kunnossapitoon huomioiden niihin liittyvät seikat jo kiinteistöjen suunnitteluvaiheessa.

WGF-rahastojen toimintamallissa rahastot ovat tiiviisti mukana sijoituskohteiden suunnittelussa ja rakentamisessa. WGF-rahastot tuntevat sijoituskohteet ja sopimuksin rakennushankkeiden toteuttajat ovat vastuussa rakennusaikaisista virheistä.

WGF-rahastot ovat vakuuttaneet kaikki kiinteistöt asianmukaisesti. Kiinteistöomaisuuden vakuuttamisen lisäksi WGF-rahastot ovat vakuuttaneet tavanomaisella tavalla myös vuokratuottojen menetykset.

Vuokraustoiminnan riskit

Vuokraustoiminnan keskeisimpiä riskejä ovat vuokralaisen maksuvaikeudet tai vuokrattavien tilojen tyhjäkäyttö.

WGF-rahastojen sijoituskohteet ovat uudiskohteita, joiden rakentaminen käynnistetään riittävän varaus- tai vuokrausasteen saavuttamisen jälkeen.

Vuokraustoimintaan liittyvien riskien hallitsemiseksi WasaGroup Funds selvittää vuokralaisten taustat ja taloustiedot sekä vaatii tarvittaessa turvaavia vuokravakuuksia.

Vuokralaisten vaihtumisen hallitsemiseksi rahasto suosii uudisrakennuksissa pitkiä vuokrasopimuksia. Vuokralaisten vaihtumisen aiheuttamien kustannusten hallitsemiseksi WGF-rahastot panostavat rakennettavien kohteiden tilojen helppoon ja edulliseen muunneltavuuteen jo suunnitteluvaiheessa.

WGF-rahastojen vuokrat on sidottu indekseihin ja kustannusten nousuihin.

Korkoriski

Rahaston sijoituskohteissa käytetään vierasta pääomaa, mihin liittyy aina korkoriski.

WGF-rahastot suojaavat vähintään noin 50 % lainapääoman korosta koronvaihteluista riittävän pitkällä aikavälillä.

WasaGroup Funds seuraa aktiivisesti korkoriskin määrää ja sen kehitystä sekä rahoitus- ja korkomarkkinoita, jotta se voi reagoida muuttuviin tilanteisiin riittävän nopeasti.

Rahastosijoituksen likvidiys

WGF-rahastosijoituksen likvidiys on erittäin rajoitettu, koska sijoitus on lähtökohtaisesti pitkäaikainen sijoitus. Sijoituksen likvidiyden rajoitus ei ole suoraan rahastoon liittyvä riski, mutta rahastojen hoitaja pyrkii huolehtimaan siitä, että sijoittaja tunnistaa tämän sijoittajaan mahdollisesti kohdistuvan riskin.

Force Majeure -riski

Force Majeure -riskillä tarkoitetaan rahaston toimintaan vaikuttavaa ennalta arvaamattomia ja ylivoimaisista tapahtumista, kuten luonnon katastrofeista tms., johtuvia riskejä.

Sijoittajan riskin rajaaminen

WGF-rahastoissa sijoittajan riski on siten rajattu sijoituksen määrään. Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy riski sijoitettujen varojen menettämisestä.