Toimitusjohtajan katsaus: Vuosi 2015.

WGF-rahastojen erinomainen vuosi 2015.

WGF-kiinteistökehitysrahastojen toiminnan voidaan katsoa vakiintuneen viimeistään vuoden 2015 aikana. WGF-rahastoista on tullut hyvin lyhyessä ajassa yksi Suomen merkittävimmistä kiinteistökehittäjistä ja -investoreista Suomen maakunnallisissa keskuksissa.

Suomen rakentaja

WGF-rahastot ovat nyt toteuttaneet kiinteistöinvestointeja 41 miljoonan euron verran. WGF-rahastojen kiinteistöjä sijaitsee Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Savossa. WGF-investoinnit ovat olleet merkittäviä investointeja kussakin kunnassa, jossa niitä on toteutettu.

Olemme myös erittäin ylpeitä siitä, että voimme tarjota suomalaisille sijoittajille mahdollisuuden tehdä tuottavia ja hajautettuja sijoituksia suomalaisiin kiinteistöihin. Lisäksi voimme tarjota suurille sijoittajille keinon ja kanavan olla mukana maakunnallisissa kiinteistökehityshankkeissa, jotka tuovat hyvää suomalaisiin maakuntiin sekä kassavirtaa sijoittajille.

Rahaston ja sijoituskohteiden tuottotavoite

WGF-rahastojen tuottotavoite perustuu kunkin sijoituskohteen tuottotavoitteeseen. Sijoituskohteiden täyttäessä tuottotavoitteensa täyttyy myös koko rahaston tuottotavoite. Sijoituskohteen vuokraustoiminnan tuloksen odotetaan täyttävän vuotuisen tuottotavoitteen sisältäen sijoituskohteen osuuden rahaston kuluista. Lisäksi sijoituskohteen kassavirran tulee kattaa tavoiteltu lainanlyhennysten määrä ennen vuokraustoiminnan tulosta, millä varmistetaan rahaston omaisuuden lisäys.

Näiden kriteerien täyttyessä rahaston sijoituskohteet ovat terveitä kannattavia sijoituksia, joiden kassavirta riittää hoitamaan kohteiden lainanhoitokulut ja tulouttamaan hyvän tuoton sijoittajille. Kriteerien täyttyminen yhdistettynä pitkiin vuokrasopimuksiin, hyviin vuokralaisiin ja erinomaisiin sijainteihin varmistaa kohteiden arvon säilymisen.

Rakennusaikana sitoutuneelle pääomalle ei kerry tuottoa, mutta rahasto kerää jokaista investointia varten uutta pääomaa. Tällöin valmistuneiden kohteiden tuotto voidaan jakaa sijoittajille eikä sitä käytetä uusinvestointeihin. Rakennusaikaan sitoutunut pääoma laimentaa siten tuottoprosenttia vuosina, jolloin uusia kohteita rakennetaan. Uudet kohteet lisäävät kuitenkin tulevien vuosien tuottopotentiaalia ja hajauttavat rahaston riskejä.

Maanläheinen suhtautuminen tuottotavoitteen määrittelyyn on osoittautunut toimivaksi tavaksi varmistaa myös koko rahaston osalta positiivinen kassavirta sekä hyvä tuotto ja sijoituskohteiden arvon säilyminen.

Tehokas suunnittelu ja rakentaminen

WGF-rahastojen keskeinen toiminta-ajatus perustuu tehokkaaseen kiinteistökehitykseen, suunnitteluun ja suunnittelunohjaukseen sekä rakentamisen kustannustietouden tuomisen prosessin kaikkiin vaiheisiin. Toimintatavalla WGF-rahastot voivat tuottaa edullisempia kiinteistöinvestointeja kiinteistömarkkinoille, mikä nostaa tuottoprosentteja.

WGF-rahastojen valmistuneet kiinteistökohteet ovat alittaneet niiden jo valmiiksi tiukan investointibudjetin 141 tuhatta euroa (0,8 %). Tyypillisesti tuottoarvomenetelmällä arvostettavien uusien kiinteistöjen käyvät arvot ovat alhaisemmat kuin rakentamiskustannukset. WGF-rahastojen kiinteistöjen käyvät arvot ylittävät tai ovat hyvin lähellä rakennuskustannuksia.

Vuosi 2015

WGF I -rahasto maksaa sijoittajille vuodelta 2015 tuottoa yli 400.000 euroa, mikä vastaa 6,2 prosenttia koko rahaston keskimääräiselle pääomalle vuonna 2015. WGF I -rahaston arvo on noussut 1,4 miljoonaa euroa eli rahasto-osuuksien arvonmuutos on +11,1 %. WGF I -rahaston viimeinen keskeneräinen hanke valmistuu helmikuussa 2016, joten vuodelta 2016 odotetaan erittäin hyvää tulosta.

WGF II ja WGF III -rahastot käynnistyivät vuonna 2015, joten niiden osalta ei tuottotavoitetta keskeneräisillä rakennushankkeilla ollut. Molemmissa rahastoissa on kuitenkin muodostunut jo arvonnousua ja valmistuneet kohteet tulevat täyttämään rahastojen tuottotavoitteet. Molemmissa rahastoissa on myös vireillä paljon erittäin hyviä uusia kiinteistöhankkeita, jotka tulevat lisäämään rahastojen tuottopotentiaalia.

Vuosi 2016

Nyt suljetun WGF I -rahaston sijoituskohteet täyttävät rahastolle asetetut tuottotavoitteet. Viimeiset liiketilat valmistuvat helmikuun 2016 lopussa. WGF I -rahaston osalta voidaan odottaa erittäin hyvää tulosta vuodelta 2016.

Julkisiin tiloihin investoiva WGF II -rahasto rakentaa uusia kohteita vuoden 2016 aikana ensimmäisen valmistuttua vuoden 2015 aikana. WGF II -rahaston sijoituskohteet täyttävät tuottotavoitteet, mutta rakennusaikaiset kohteet rasittavat tuottoprosenttia vielä koko vuoden 2016. WGF II -rahaston tulevaisuus näyttää kuitenkin hyvälle, koska uusia kohteita on valmistelussa paljon ja rahaston kohteita leimaa erittäin pitkät vuokrasopimukset.

WGF III -rahasto rakentaa suuren määrän uusia kohteita vuoden 2016 aikana ja ottaa vastaan uusia sijoituksia. WGF III -rahaston hankekanta on erittäin suuri ja WGF III -rahasto tulee rakentamaan hyvin suuren kiinteistömassa, jolla on erittäin hyvä tuottopotentiaali.

Tulostiedotteet: